Тувинский язык

Онаалга

http://irnsh.ru/zadaniya/

Кичээлдиң темазы Темага хамаарыштыр ажылдаары Онаалга
1 Хɵй тайылбыр домактарлыг чагырышкан нарын домактар Номда темага хамаарышкан материалды, чижектерни ушта бижиир. Арын 96-99. Параграф 36 (ар.96). Оолдар — Мергежилге 79. Уруглар — Мергежилге 80 (ар.100).
2 Нарын домакка бүдүн чартык секти, ийи секти, тирени ажыглаары. Темага хамаарышкан материалды, чижектерни ушта бижиир. Арын 100-103. Параграф 37, 38 ар.101, 102). 1 вар – Мергежилге 83 (ар.101). 2 вар — Мергежилге 85 (ар.103).
3 Катаптаашкын. Тускайлаан кежигүннерлиг домактарга бижик демдектери ϴɵренип эрткен темаларында дүрүмнерни номчууру Параграф 7-12. Мергежилге 90 (ар.106). Бижик демдектерин салыр.
4 Дорт чугаа болгаш доора чугаа. ϴɵренип эрткен темаларында дүрүмнерни номчууру. Чижектерни ушта бижиир. Арын 36-37,  39-40 Параграф 13-14. Арын 36-38. Мергежилге 92. Арын 107. Бердинген дорт чугаалыг домактарны доора чугаалыг домактарже шилчидер.
5 Диалог. Цитата. ϴɵренип эрткен темаларында дүрүмнерни номчууру. Чижектерни ушта бижиир. Арын 42, 44 Параграф 15,16. Арын 42-44. Мергежилге 92 (ар.107). Тоолчургу чугаага бижик демдектерин салыр.
6 Нарын домак. Чагырышпаан нарын домактар. Катаптаары, чижектерни ушта бижиири. Арын 50, 52-53, 55-56. Параграф 17-20. Мергежилге 98 (ар.110). Сɵзүглел-биле ажыл. ЧПНД-ны айтыр, бижик демдектерин салыр.