Тувинский язык

http://irnsh.ru/zadaniya/

Тыва дыл болгаш торээн чогаалга 7 а,б класстарга онаалгалар

Класс Хуну Тема Онаалга
1 7 а,б 30.03.20 Тодаргай эвес арынныг домактар 1.Дурумну ооренир 2.Мергежилге 138,139,140 3. «Моолдун музейлери» деп созуглел-биле ажыл ( кылыг состеринин грамматиктиг демдектерин айтыр.
2 7 а,б 31.03.20 Кызыл-Эник Кыргысович Кудажы «Кызыл-Борттуг» 7-ги эге 1. Аянныг номчуур, арын 163-167 2.Онаалга 8-11 арын 167-168
3 7 а,б 01.04.20 Арын чок домактар 1.Дурумну ооренир 2.Мергежилге 143, 146,147,148 3. «Кызыл-Борттуг» 7-ги эге арын чок домактарны тып бижиир.
4 7 а,б 02.04.20 Шангыр-оол Суван «Чээн оол»  I 1.Аянныг номчуур, арын 168-172 2. Онаалга 7, 8арын 173
5 7 а,б 03.04.20 Ат домактары 1.Дурумну ооренир 2.Мергежилге 149- 153 3.Арын 232 айтырыгларга харыылаар.