Тувинский язык

http://irnsh.ru/zadaniya/

Тыва дыл болгаш торээн чогаалга 5 а,б класстарга онаалгалар

Класс Хуну Тема Онаалга
1 5 а,б 30.03.20 Хамаарыштырарынын падежи 1.Дурумну ооренир 2.Мергежилге 298 ( чурук-биле ажыл), 300,302
2 5 а,б 31.03.20 Шангыр-оол Суван «Хун-Херелден аалчылар» II  кезээ 1.Рольдап аянныг номчуур, арын 134-142 2.Онаалга 7,8 арын 143
3 5 а,б 01.04.20 Онаарынын падежи 1.Дурумну ооренир 2.Мергежилге 304,306,307 3. Онаарынын падежинде чуве аттары кирген улегер домактардан бижиир
4 5а,б 02.04.20 Шангыр-оол Суван «Хун-Херелден аалчылар»  III кезээ 1.Аянныг номчуур, арын 143-148 2. Онаалга 7,арын 149
5 5 а,б 03.04.20 Бээринин падежи 1.Дурумну ооренир 2.Мергежилге 312,313,316,317 3.Улегер домактар-биле ажыл ар.160