БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО

Хемнер, хөлдерге дыштанып тургаш, сагыыр ужурлуг дүрүмнер дугайында тайылбырлап, тускай кичээндириг болгаш камгалал албан черлериниӊ телефон дугаарын бижээн сагындырыглыг хуудустарны номчуп таныжып алыры-биле үлеп турар.

⚠

 Чылыг чай дүшкенде, хемнерге, хөлдерге дыштанып тургаш, сагыыр ужурлуг кол дүрүмнер:

> Эштип болбас деп сагындырыглыг демдек тургузуп каан черге, эштип болбас;

> Эштип көрбээн черинде ээрем сугларже кирип болбас. Ол сугнуӊ дүвүнде чудук, дазыл, даш, демир, шил-даа бар болуп болур;

> Суг дүвүнүӊ үнүштери өзүп үнген черлерге эштип болбас;

> Эриктен ырадыр эштип болбас. Эки эштип билир улустар безин бодунуӊ күш-шыдалынга бүзүрээш, эриктен оранчок ырадыр эштип чорупкаш, хенертен чедип келген моторлуг хемелерге, катерлерге таваржып, кемдээшкин алыр таварылгалар база турар;

> Эрик кыдыынга хөй улус дыштаныр черлерге, пляжтарга, арага аймаа ижип болбас;

> Хем, хөл эриинге, суг чоогунга чаш кижилерни бичии-даа үе иштинде хайгаарал чок арттырып болбас;

> Чүрээ аарыг улус изиг хүнде соок сугга эштирде, чааскаан эвес, а эштиг болур ужурлуг. Херек апарганда, оларга дузалаптар кижи чанынга албан турар;

> Эштиринге көрдүнген тускай пляжтарга, бассейнерге, ээремнерге дыштанып алыры айыыл чок болур.

ХУНДУЛУГ АДА-ИЕЛЕР!